Regulamin

1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Futurum Real Estate Robert Chmielewski na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń nieruchomości studenckich, akademików, stacji oraz mieszkań studenckich w Serwisie Studentliving.pl
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Studentliving.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

2. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator - Futurum Real Estate Robert Chmielewski z siedzibą w Warszawie, ul. Chorągwi Pancernej 39, 02-951 warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 9512400150 REGON 3628641148. Z którym to operatorem użytkownik może kontaktować się pod adresem kontakt@studentgroup.pl

Serwis Studentliving.pl albo Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Studentliving.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń wynajmu nieruchomości dostępny w domenie internetowej studentliving.pl.

Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące wynajmu nieruchomości lub jej części zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto oraz stworzyła ogłoszenie.

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny)

Zainteresowany - każdy użytkownik Internetu który poprzez portal studentliving.pl wysłał odpowiedz (patrz poniżej)

Odpowiedz - odpowiedz na ogłoszenie Użytkownika przez użytkownika Internetu wyrażająca chęci podjęcia dodatkowych informacji w temacie nieruchmosci i/lub chęć zarezerwowania miejsca mieszkalnego w nieruchomosći używając formatki kontaktowej portal Studentliving.pl

Regulamin - niniejszy regulamin;

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar wynajecia miejsc mieszkalnych w nieruchomości której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie odpowiedzi, tj. swoich danych kontaktowych (Imię i Nazwisko, e-mail) oraz krótkiej wiadomości.
 4. Użytkownik aktywuje ogłoszenie poprzez jego dodanie bez terminowo za darmo.
 5. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego obiektu w jednym miescie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ilość Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika nie jest ograniczona przez Serwis.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęć) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 7. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Nieruchomości, opisywać ją dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 8. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w dokumencie Polityka ochrony prywatności stanowiąca integralną część regulaminu (dostępny na głównej stronie portalu)

4. Ogłoszenia - Konto

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu oraz utworzenia Konta przez Użytkownika.
 2. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń
 3. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła oraz nazwy login i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu Studentliving.pl. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Utworzenie Konta, jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach posiadania Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem, będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres:kontakt@studentgroup.pl

5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Studentliving.pl wymaga:
 2. wypełnienia formularza ogłoszenia dostępnego na stronie Serwisu Studentliving.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe)
 3. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa bezterminowo
 4. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 5. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
 6. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry lub usunąć Ogłoszenie.

6. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Studentliving.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność stron do realizacji umowy.
 4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 5. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  5. wprowadzające w błąd.
 6. Operator nie odpowiada za:
  1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  3. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie umowy,
  5. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie studentliving.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Studentliving.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Studentliving.pl.
 3. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek odpłatnych usług w serwisie (np. wyróżnionych ogłoszeń, bądź terminowej emisji) Operator poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczanie informacji na stronie studentliving.pl oraz poprzez osobisty kontakt pod adresem e-mail użytkownika, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed dniem wejścia w życie ww. Usług.
 4. W przypadku wymienionym w 7.3 Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z usługą oraz regulaminem, aczkolwiek nie będzie on zobowiązany do ich akceptacji oraz korzystania z serwisu na nowych warunkach oraz uiszczenia żadnych opłat. W przypadku nie zastosowana sie użytkownika do nowego regulaminu Umowa z użytkownikiem zostanie nieodpłatnie rozwiązana w terminie 7 dni od wejścia w życie nowego regulaminu.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu Studentliving.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.